Aart Huisman Stichting

Postadres:

Koningslaan 57, 3583 GM Utrecht


Mailadres:

vdthijs@xs4all.nl


Website:

www.aarthuismanstichting.nl


KvK 41183076


RSIN 804204925


IBAN NL39FVLB0699952867


Statuten van
de Aart Huisman Stichting


Jaaroverzicht 2021


Notulen vergadering 18-01-2021

Aart Huisman Stichting heeft ten doel de bevordering van het kankeronderzoek en/of de kankerbestrijding in het Diaconessenhuis te Utrecht


1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Aart Huisman Stichting (hierna te noemen: de "Stichting") 2021-2025 Gekozen is voor een compact meerjarig beleidsplan dat waar nodig van jaar tot jaar zal worden geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een dynamisch document, dat een lange termijn richtsnoer biedt voor beleid en activiteiten van de stichting. Het beleidsplan wordt door het bestuur van de Stichting eenmaal per jaar op actualiteit getoetst en waar nodig bijgesteld.

2. Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:

3. Activiteiten

Ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van de Stichting is het niet noodzakelijk om fondsenwervende activiteiten te ondernemen. Het bestuur van de stichting sluit echter niet uit dat dergelijke activiteiten wel worden ondernomen.

4. Financiën

Het boekjaar van de Stichting vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend. De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt door de penningmeester de jaarrekening opgemaakt en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van de Stichting. De Stichting is niet omzetbelastingplichtig.

De Stichting ontvangt geen overheidsbijdragen voor de verwezenlijking van haar doelstelling. Het verkrijgen van subsidies wordt uitdrukkelijk niet nagestreefd. De Stichting hecht aan inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid ten opzichte van potentiële donateurs.

Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de Stichting interen op de vruchten van het vermogen van de Stichting. Onder voorwaarden ook op het stamvermogen van de Stichting, Het vermogen van de Stichting is oorspronkelijk gevormd door een legaat van mejuffrouw Aart Huisman. Zij heeft de Stichting in het leven geroepen bij testament. Aanwas van het vermogen geschiedt naast renteopbrengsten door bijdragen van personen die de doelstelling van de Stichting een warm hart toe dragen. Het bestuur is voornemens periodieke schenkingen vastgelegd bij notariële akte en/of schenkovereenkomsten conform het model van de belastingdienst te bevorderen.

De Stichting is door de belastingdienst te 's-Hertogenbosch gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder van de Stichting. Eventuele bestuurskosten worden conform de ANBl-regelgeving zichtbaar gemaakt in de jaarrekening.

5. Bestuur

Bestuur:
Voorzitter: W.S.I.M. van den Wijngaart
Secretaris: Th. van Dalen
Penningmeester: P. Lindeboom
Algemeen bestuurder: M.A.M.T. Verhagen

6. Jaaroverzicht Aart Huisman-Stichting

JAAROVERZICHT

AART HUISMAN STICHTING

2021

 

 

 

 

 

 

Vermogen eind 2020

€ 1.557.016

 

 

Liquiditeiten v Lanschot

€ 4.093

 

 

 

In Beheer ABN Amro

€ 1.552.923

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

Bestuur, website, KvK,..

€ 4.184

0,27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleggingsrendement netto

€ 106.530

6,84%

 

 

 

 

 

 

Vermogen eind 2021

€ 1.659.362

 

 

Liquiditeiten v Lanschot

€ 9.717

 

 

 

In Beheer ABN Amro

€ 1.649.645

Vermogensgroei in 2021

€ 102.346

6,57%

 

 

 

 

AHS financieel Jaaroverzicht 2021

 

De stichting houdt een betaalrekening aan bij van Lanschot Bankiers en heeft de rest van haar vermogen in beheer gegeven bij ABN Amro Mees Pierson.

 

Het totale vermogen van de Aart Huisman Stichting is, dank zij een beleggingsrendement van 6,84% in 2021 toegenomen met € 102.346 tot € 1.659.362.

 

In 2021 zijn er geen uitkeringen gedaan in het kader van de statutaire doelstellingen van de stichting. Wel is in 2021 het besluit genomen om een onderzoek door N. Seghers onder leiding van M. Hamaker te sponseren, dat naar verwachting zal resulteren in een academisch proefschrift. Hiertoe zal in 2022 in totaal € 30.000 worden overgemaakt.

 

Utrecht, 1 januari 2022

P. Lindeboom                                                        

Penningmeester van de Aart Huisman Stichting